Digitaal inschrijvingsformulier schooljaar 2020-2021

Gegevens leerling

Naam* :
Voornaam* :
Rijksregisternummer* :
Zie achterzijde identiteitskaart of kids-id
..    -
Geboorteplaats* :
Nationaliteit* :
GSM nummer leerling* :
E-mailadres leerling* :
Domicilie leerling bij* :Gegevens ouders/voogd/partner

Ouder/voogdOuder/voogd/partner
Verwantschap* :
Naam* :
Voornaam* :
Straat + nr* :
Postcode + Gemeente* :
Telefoon :
GSM :
E-mailadres* :
Verwantschap :
Naam :
Voornaam :
Straat + nr :
Postcode + Gemeente :
Telefoon :
GSM :
E-mailadres :
Dit inschrijvingsformulier wordt ingevuld door* :

Laatste inschrijving

Naam van de vorige school* :
Adres :
Leerjaar* :

Onderwijsvorm :

Onderwijsvorm :
Richting :
Advies vorige school :
Behaald attest* :

Buitengewoon onderwijs* :
Type buitengewoon onderwijs :
Is uw zoon/dochter in het bezit van een verslag voor
Buitengewoon Secundair Onderwijs of een verslag M-decreet?


Studiekeuze*

[Download infobrochure]

[Download infobrochure]

CAMPUS TECHNIEK & DESIGN
Eerste graad

Tweede graad

Derde graad
CAMPUS WETENSCHAP & GROEN (Tuinbouwschool)
Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

Keuze levensbeschouwing

Keuze van levensbeschouwelijk vak* :
                                                                                                                      

Vragen

Naar elke ingeschreven leerling versturen we een intakeformulier waarmee we de extra zorg in kaart brengen.
Wie dat wenst kan daarop ook een gesprek met de leerlingenbegeleiding aanvragen.
Heeft u nog vragen?


Bescherming persoonsgegevens

* Ik ga er mee akkoord dat bovenstaande gegevens verwerkt
en bewaard worden in het kader van mijn inschrijving in het PTI.


Wij hechten belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken uw bovenstaande gegevens met de nodige zorg,
conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.
De gegevens worden verwerkt en bewaard door het Provinciaal Technisch Instituut,Graaf Karel de Goedelaan 7, Kortrijk
onderdeel van de Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, Sint-Andries.
U hebt steeds het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen.
Neem hiervoor, of voor elke andere vraag ivm bescherming van persoongegevens contact op met dpo@west-vlaanderen.be